In ấn gia công

 Máy 1 màu, khổ lớn nhất : 54x79cm, khổ nhỏ nhất 26x39cm

Máy 2 màu, Máy in Offset Sprint 26 : khổ lớn nhất : 43x65cm, khổ nhỏ nhất : 23x31cm

Máy 4 Offset màu   : khổ lớn nhất : 65x86cm, khỏ nhỏ nhất : 39x54cm

 
Tư vấn ngay